Zoals wij het zien... (17 juni 2020)

Rotonde in Beilen waarvoor Snijders onderandere is opgestapt

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, heeft als eerste duidelijk gewezen op het disfunctioneren van de net vertrokken wethouder. Bij de begrotingsbehandeling voor 2020 was onze kritiek op werkwijze en resultaat al niet mals en conform de feiten. Hier werd helaas door niemand op gereageerd. In december 2019 heb ik aangegeven, dat als het beleid niet veranderde, een motie van wantrouwen* voor de zomer in 2020 zou worden ingediend. 

Dit gebeurde in mei, doch werd verplaatst op verzoek van anderen naar juni. Echter, men liet het niet zo ver komen en op 15 juni vertrok uiteindelijk de wethouder Snijders.

 

Ons verwijt

Niet alleen Snijders is debet aan de gebeurtenissen. Damsma vertelt in de pers, dat Snijders werd overvallen door feiten, inzake de rotonde,  waar zij en het college niets van af wisten. Is er door de ambtenaren niet geadviseerd in de knoeipartij met het geluidsscherm in Spier? Hoe is het mogelijk!? Zulke feiten, zulke bedragen. Waar kwam uiteindelijk de melding vandaan? Juist, uit het ambtelijk apparaat! Er is een gemeentesecretaris, die verantwoordelijk is voor de ruim 250 mensen die daar werken. Hoe kon dit allemaal? Is op werkbesprekingen hier nooit over gesproken? Hoe blijft zo iets dan zo lang onder het tapijt, tot plotsklaps de wethouder deze rampspoed hoort. Die wethouder heeft verder de raad gewoon ''vergeten'' in te lichten. Maar er is toch een burgemeester die dan behoort in te grijpen en de raad terstond hoort te benaderen? En het college? Hoort, ziet en zwijgt?  


Dan is er ook nog een VVD fractie, die het heel gewoon vindt, dat ''hun'' wethouder zo omsukkelt. Of was het interne contact niet optimaal? Wel iets van te begrijpen, want de fractie had zelf problemen genoeg. Een fractielid dat voortijdig vertrok en werd opgevolgd door een onervaren commissielid. Die persoon werd plotsklaps fractievoorzitter. Er waren fractieleden die niet met elkaar spraken. Dus: de VVD moet eerst maar eens orde op eigen zaken stellen, voordat zij ooit weer kunnen denken aan de voordracht van een nieuwe wethouder.  

 

Hoe verder
Eerst een onderzoek door een raadscommissie naar oorzaak en gevolg van het ambtelijk apparaat en het BMC rapport als keidraad.  Geen vierde wethouder. Beschouwing van college in verband met het functioneren van de “Driehoek”. Rapportage aan de raad. Direct doorvoeren van een proef met twee raadsvergaderingen en hier dan een half jaar voor nemen. Opheffen van de groep bestuurlijke vernieuwing. Hier kan de raad zelf wel het voortouw nemen. Laat de betrokken ambtenaren maar nuttig werk gaan doen. Er is een klankbordgroep die zich bezig houdt met het functioneren van Damsma. Daar ligt ook werk genoeg. 

 

Kortom, raad, gebruik boeren verstand en neem de juiste beslissingen om op vrij korte termijn zodanig te opereren, dat de raadsleden de burgers weer onder de ogen kunnen komen. Thans is er schaamte voor de chaos, die ook de raad als hoofdverantwoordelijke moet hebben. 

 

Hier onze visie, die zou kunnen leiden naar een positie, die Midden-Drenthe heeft gehad, maar die nu onder de maat is. Een schip zonder kapitein is tot ondergang gedoemd en daarom moet er nu een competente reddingsboot komen, die zorgt dat deze gemeente weer op koers raakt! Gemeenteraad, aller ogen zijn op u gevestigd en neem uw verantwoordelijkheid. 

 

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork neemt die verantwoordelijkheid en is bereid tot goede samenwerking.  


Namens onze fractie, 

Charles de Haas, fractievoorzitter
17 juni 2020 

 

 ____________________

 

*Bericht aan fractievoorzitters 17 mei 2020. 

 

Het functioneren van de VVD wethouder Snijders is van dien aard, dat wij hebben besloten om voor het eind van de week, onderstaande motie van wantrouwen in te dienen voor de raadsvergadering van 28 mei a.s. 

De argumenten benoem ik niet verder, want die zijn u allen genoegzaam bekend. 

Deze motie is onder embargo tot indien bij de griffie.  

 

Zo is er de gelegenheid voor de wethouder om zich eventueel zelf terug te trekken, zodat de motie overbodig is en mevrouw Snijders de eer aan zich zelf houdt. Dat is echter niet aan ons. Het is aan de fracties om verder beslissingen te nemen. 

Ons standpunt is duidelijk, deze motie wordt ingediend en wij zullen die ter stemming brengen. Wij betreuren het falen van deze wethouder, want ook wij hebben dit gehele college ons vertrouwen gegeven en dat hebben we ook uitgesproken. 

Wij stellen u nu tijdig op de hoogte, opdat er ruim tijd is voor uw beraad, indien nodig. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens mijn fractie, 

Charles de Haas

 

 

Motie: Motie van Wantrouwen wethouder Snijders 

Ingevolge artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad. 

Behorende bij: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2020   
Voorstel: De Raad draagt wethouder Snijders haar functie per direct neer te leggen.
Toelichting: Het functioneren van deze wethouder voldoet op geen enkele wijze aan de geschiktheid die voor een wethouder gebruikelijk is en mag worden verwacht. De afwerking van dossiers laat schromelijk te wensen over. Het initiatief en leiding geven is ver onder de maat. De communicatie is slecht, om niet te zeggen: zeer slecht. Berichtgeving vaak (veel) te laat. Dossiers die o.a. onder de maat zijn behandeld: de Veenbrug in Smilde, de geluidswal in Spier, fietspad Oranjekanaal, rotonde te Beilen, Wadudu in Beilen, Verbindingsweg Hooghalen-Smilde (Suermondsweg), Centrum Beilen. Het is in het belang van de bestuurbaarheid van de gemeente Midden-Drenthe, dat deze wethouder van haar taken wordt ontheven. Het is nu op de helft van deze bestuursperiode en bestaande en komende dossiers verdienen een transparante en effectieve aanpak. De inwoners van Midden-Drenthe hebben hier recht op.  

 

Namens de Groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork 

Charles C. de Haas, fractie voorzitter.                          

 Bijlage

Het is beslist niet de optie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork om dit college op te blazen. Ons voorstel zou zijn om de openvallende taken te verdelen onder de drie resterende wethouders. Dus geen vervanging van de vierde wethouder. Onze partij heeft in aanvang van dit college vertrouwen uitgesproken. Dit vertrouwen blijft onveranderd van kracht voor de drie resterende wethouders.

 

 

 

 

 

Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!