Het reces en daarna... (29 juni 2020)

(dit is een vervolg op ''Zoals wij het zien'' van 17 juni 2020, klik hier om die weer te geven)


De laatste raadsvergadering op 25 juni luidde de vakantie in. In september komt de eerstvolgende vergadering weer. Vermeldenswaard is het feit, dat er weer lijfelijk aanwezig vergaderd kon worden. Even wennen, maar in deze opstelling met een ruime onderlinge afstand ging dat best. Hoe kijken we terug naar de periode van januari tot nu? Gezien door onze bril, valt er weinig optimisme te bespeuren. De contrastlijn van coalitie en oppositie is alleen maar meer duidelijk geworden. Helaas, want ondanks de uitgestoken handen, blijft de machtspolitiek van PvdA en CDA domineren. De VVD voerde en voert alleen maar hielenlik politiek naar genoemde partijen. Gemeentebelangen zit in een niet benijdenswaardige positie, met een hardwerkende wethouder, in een college, dat alles doet om zich te handhaven, maar zonder leiding en profiel, gedoemd is, nietszeggend aanwezig te blijven.


Nu eindelijk na twee jaren eindeloos geknoei van de VVD, hun wethouder is weggezonden, zou men denken, dat er lering is getrokken, maar het tegendeel is waar. Een grondig overzicht van de verspilde tonnen, door het wanbeleid, kan dat geknoei concretiseren.

Toch blijft de vraag: wat heeft het college gedaan, in de afgelopen twee jaar, om die wethouder tot de orde te roepen? Wat heeft een voorzitter van het college gedaan om enige klaarheid te brengen en te corrigeren waar het een voorzitter betaamt? Het gaat om belangen van de burger en de besteding van het belastinggeld! De VVD heeft helemaal niets gedaan om de wethouder te manen. Elk zichzelf respecterende politieke partij had toch reeds lang aan de noodrem dienen te trekken. Het falen van hun wethouder liep de spuigaten uit en de onderlinge onenigheid in de fractie vierde hoogtij. Je vraagt je af hoe dit partijbestuur de politiek volgt. Zeker net als Jan Broertjes, van de zijkant.


Thans is vast te stellen, dat de drie andere coalitiepartijen volledig mee verantwoordelijk zijn voor de wanprestatie van de afgelopen periode. Velen zijn nu in afwachting van de komende ontwikkelingen. Resterende wethouders hebben de openstaande dossiers in behandeling genomen en thans is er in drie weken meer gebeurd, dan anders in het afgelopen jaar.

Dit bewijst onze stelling, dat geen vierde wethouder nodig is en dat net als in de vorige periode, drie wethouders het best afkunnen.

Ook financieel is dat de beste oplossing, want de weggestuurde VVD wethouder heeft recht op wachtgeld. Met een vierde wethouder zijn de kosten drie ton, of meer.


Belangwekkend is, met wie de VVD als vierde wethouder op komt draven. Zou er wel iemand te vinden zijn, die voor de komende anderhalf jaar het risico wil nemen om op dit zwalkende schip aan te monsteren? Weinig eer aan te behalen, dus dan komt er een voor de hand liggende tweede keus. Waarom hebben deze coalitiepartijen het twee jaar durende fiasco laten doorlopen, zonder in te grijpen en waarom laat men de VVD nu zoeken naar een nieuwe kostenpost, een nieuwe wethouder? Heeft men geen moed om te zeggen: het is nu genoeg geweest, met drie gaat het ook? Is de machtsfactor zo groot en de “meerderheid” zo belangrijk, dat men geen burger meer recht in de ogen kan kijken?


Dan nog even de rol van de burgemeester. Op de commissie vergadering, waar wethouder Snijders de stelling moest verdedigen, was de portefeuille houder Damsma absent (zonder opgaaf van reden). Later werd bekend, dat zij elders in het gebouw zat met ambtenaren of adviseurs om de “wethouder te steunen”. Dit lukte niet al te best, want de beide betogen in eerste en tweede termijn waren zo slecht, dat het tegelijk het laatste optreden was. Is dit de rol van een burgemeester? Trouwens de vraag rijst: welke activiteiten heeft de burgemeester gepleegd, om de motie van wantrouwen te voorkomen en de collegebelangen te dienen Kortom, geen houding die respect afdwingt. Wellicht is het een goed advies aan Damsma om dit reces te gebruiken om een andere baan te gaan zoeken. Evenals de weggestuurde VVD wethouder, is het een goede zaak, dat deze D66 burgemeester haar toekomst elders zoekt.


De uitvoering van de BMC aanbevelingen is ook nog niet afgerond en het beste is voor burger en gemeente, dat er een versneld adequaat beleid wordt ingezet, dat resultaat gericht per direct van start gaat. Een beleid, dat wordt overgenomen door bijvoorbeeld de fractievoorzitters van alle acht partijen, of een delegatie daarvan met de portefeuillehouder.


Vermeldenswaardig is ook nog een incident tijdens een debat over leges voor grondgebonden zonnepanelen. Damsma had in maart een aangevraagd gesprek geweigerd met betrokkene en ondergetekende. Dit was al onbegrijpelijk, want zij gaf geen verklaring. Dit terwijl meer dan een jaar geleden zo’n gesprek wel had plaatsgevonden met een ambtenaar erbij en hier was een schriftelijke bevestiging van de afspraken van Damsma zelf. Ik gaf een en ander in het debat aan en verzocht Damsma mij nu te antwoorden, waarom zij zo’n gesprek had geweigerd en mij zonder opgaaf van reden de rug had toegedraaid.


Tijdens de vraagstelling kwam opeens een onverklaarbaar optreden van Joop Kramer, van de PvdA, die verwijtend sprak over een privézaak tussen Damsma en de Haas. Kennelijk is het begrip “privézaak” bij de PvdA iets anders dan wat normale mensen hier van vinden. Het ging zeker ook om het schofferen en vernederen van een burger. Dit was voor mij aanleiding om Kramer een brief* te sturen.
*brief aan Joop Kramer


Smilde, 26 juni 2020

Joop,

Je vond het nodig om je te bemoeien met een aangelegenheid, die rechtstreeks te maken had met het onderwerp, dat aan de orde was.

De voorzitter had het nodig gevonden om de fam. J. en mij publiekelijk te beledigen en te minachten. Ik duidde daar duidelijk op, want zij was degene die dit alles veroorzaakt heeft.

Om dan weg te lopen en niets te doen verergert alles alleen maar.

Jij vond het nodig om als redder des vaderlands in te grijpen, maar dit sloeg nergens op. Sterker nog, je beledigt een burger, toont als vertegenwoordiger van de PvdA geen enkel respect, je toont  je vervelende bemoeizucht en je toont ook, dat je weinig tot geen realiteitszin hebt.

Kortom, namens mijn fractie deel ik je dit mee en jouw optreden geeft aan, dat je er niets van begrijpt of hebt begrepen. Ik kom hier in de klankbord commissie nog wel op terug. Charles”


Er komt zeker een vervolg en misschien wordt het dan iets minder mistig.

We volgen natuurlijk de coalitie en de ontwikkelingen rond de tweede vierde wethouder. De vraag is: wie durft? Als er een voorstel komt zullen wij alle argumenten aanvoeren waarom dit absoluut niet moet, ondanks de persoon. Belangrijk is, welke beslissing Gemeentebelangen MD gaat nemen. Accepteren zij de wil PvdA en CDA, of ……., maar dat zien we wel. Nu eerst het reces en.. daarna?


Hopen wij op een verkort raad-programma met de huidige drie wethouders en zakencollege, dat meerderheden per onderwerp zoekt.

Wij zullen zo’n beleid steunen en meewerken, zonder enige eis vooraf.
Charles de Haas
29 juni 2020

Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!