Nieuws archief

Dit is een speciale pagina waar al het nieuws wat eerst op de oude website stond teruggevonden kan worden.
We doen dit op een soort opgesomde manier om het ''archief'' te behouden,
maar de rest van de website netjes en overzichtelijk te houden.

Klik op het plusje (+) om de tekst weer te geven die hoort bij de nieuwstitel

Crisisteam corona

Created with Sketch.

De fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork in deze tijd van Corona crisis


Natuurlijk is iedereen bezig met de eigen belangen om zo gezond mogelijk te blijven en alles te doen om niet besmet te raken.
Daarnaast zijn de raadsleden van onze partij, samen met het bestuur, dagelijks bezig om de functie van raadslid in Midden-Drenthe goed in te vullen. Ieder doet dat op eigen wijze, maar om ook veel dingen gezamenlijk en in goed overleg te doen, is er dagelijks veel onderling contact.

De burgers, die ons veel en vaak benaderen (en daar zijn we blij mee, want die hebben ons ten slotte niet voor niets gekozen), worden allemaal te woord gestaan en zo nodig teruggebeld. Alles gaat telefonisch of via de mail, want het is belangrijk, dat we zo veel mogelijk zorgen, dat het verschrikkelijke virus buiten de deur wordt gehouden en de kans op verbreiding zo klein mogelijk is.

Het is van groot belang, dat de raadsleden actueel op de hoogte worden gehouden en na ons aandringen is er nu berichtgeving.
Dat er eerst gedacht werd aan raadsvergadering op 23 maart hebben wij als enige partij direct verworpen, na ons eerste fractieberaad. Ook daar gaven wij direct aan, dat schoolsluiting direct voor de hand lag.
Later bleek, dat wij daar gelijk aan hadden. Er waren collega raadsleden van die ons belachelijk wilden maken met onze mening. Laat die maar in hun eigen spiegel kijken. Wij vullen onze taak in, zoals wij denken dat het moet. In dienst staan van de inwoners, in alle omstandigheden en zeker nu.

Na ons eerste crisisberaad heeft onze partij een oproep gedaan aan raad en college, om gezamenlijk de problemen aan te pakken, maatregelen te nemen en alle politieke verschillen te laten waar ze zijn, want nu staat het welzijn van onze inwoners voorop. Helaas heeft niemand hier op gereageerd. Maar dat stellen we vast en laten het daar bij.

Allemaal een gezonde doorkomst gewenst van deze crisis. Gezond verder is het devies en dan zien we wel weer. Maar het blijft onverlet, dat de gekozen raadsleden, zeker nu, een verantwoordelijke taak hebben. En deze moet ondersteund worden door het college, de griffie en het ambtelijk apparaat. In onze optiek zou er een crisisteam moeten zijn, die de beslissingen neemt, die door de burgemeester worden ingevuld. De samenstelling van dit team zou bijvoorbeeld kunnen zijn: griffier, gemeentesecretaris, burgemeester en 4 fractievoorzitters.

Wellicht is onze visie niet juist, maar dat kan, want wij stellen iets voor en zeggen niet dat het zo moet. Dit zeggen wij, maar wat zeggen “de anderen”? Tot nog toe niets………

Namens de fractie,
Charles de Haas
26 maart 2020

Bericht aan Griffie en de Raad

Created with Sketch.

Namens onze fractie het volgende.

In aansluiting op onze eerdere mails, waarbij ik ervan uitga dat iedereen die heeft ontvangen, de opmerking die premier Rutte gisteravond heeft gedaan, dat bijeenkomsten van meer dan drie personen zijn verboden, de vraag of een raadsvergadering ook een bijeenkomst is.

Verder zijn wij benieuwd wat de activiteiten van de burgemeester tot nog toe zijn geweest. Is het gebruikelijk, dat de raad, c.q. de fractievoorzitters, hiervan niet op de hoogte worden gesteld?

Is er sprake van een crisisteam, of is dit het voltallig college?
Wat is de werkwijze? Kortom, zijn er ook nog berichten voor de Midden-Drenthen?

Is er aandacht voor de voedselbank, voor de alleenstaande ouderen, voor de zieken die thuis liggen, voor minimalisering van de verplaatsingen, voor de andere belangrijke zaken?

De controlerende functie van de raadsleden blijft onverkort van kracht, maar als er geen informatie wordt verschaft, dan gaat dat niet.

Charles de Haas 24 maart 2020 9.30 uur

Zondag 15 maart 2020

Beste mensen,
In aansluiting op ons bericht aan de griffie op 13 maart j.l. (zie bijgevoegd) hebben we weer overleg gehad, ook met onze achterban.
Wij stellen voor, om vanaf nu alle politieke bijeenkomsten tot nader order op te schorten.
Het telefonisch vergaderen alleen te doen als er bestuurlijke bijzondere noodzaak is.
Wij vinden dat dit bij uitstek moet, omdat in de politiek het debat onontbeerlijk is en dat dit slechts kan en functioneert, als men lijfelijk aanwezig is en elkaar in de ogen kan kijken.

Omdat nu voor onbepaalde tijd min of meer gesproken kan worden van een noodtoestand, is het goed om de politieke verschillen tot een minimum terug te brengen en nu alles doen om als gemeentebestuur een voorbeeldfunctie in te vullen en om met elkaar te proberen al die dingen te doen, die nodig zijn om met onze inwoners deze crisis zo goed mogelijk door te komen en de risico’s zo goed mogelijk te beperken. Daarnaast zo optimaal mogelijk hulp te bieden aan die mensen die dat nodig hebben.

Wij vinden, dat vanwege het feit, dat er geen vergaderingen meer plaatsvinden in raadsverband , de collegebesluiten middels de fractievoorzitters moeten plaatsvinden of op een nader in te vullen wijze. Maar deze suggestie geeft de intentie aan.

Uiteraard is dit onze mening en die stellen we graag ter discussie.

Namens gemeentebelangen Smilde- Beilen-Westerbork,
Charles

Bijgevoegd

Op 13-3-2020 om 13:53 schreef Carin Bodewes:

Beste fractievoorzitters,

Vandaag telefonisch overleg gehad met Mike Hacking. Via Nynke hebben jullie al de informatie ontvangen over de corona maatregelen op dit moment.
Maandag zal ik in overleg met Mieke en Mike de balans op maken.
Daarbij speelt aan de ene kant het uitgangspunt van de maximaal 100 bezoekers (dat komt niet vaak voor en is voor de komende week voor “onze bijeenkomsten” niet aan de orde) maar ook het actief ontzien van kwetsbare groepen en daaronder vallen bijvoorbeeld ook ouderen.

Daarbij kun je je ook voorstellen dat deelnemers zelf liever geen bijeenkomsten willen bezoeken - van welke aard en omvang dan ook – om zo min mogelijk risico te lopen.
Wat is echt nodig en wat kan op een later moment speelt daarbij een belangrijke rol.
Maandag staat de Agendacommissie en het Seniorenconvent op het program (ik mail dit daarom ook cc naar degenen die als vervanger daarbij zouden aanschuiven).

Mochten jullie over de te maken afweging zelf wensen of bedenkingen hebben, laten jullie me dat dan svp weten via de mail? Dan kan ik jullie reacties bij de afweging betrekken, die maandag in samenspraak met de voorzitter wordt gemaakt.

Maandag gaan we ook kijken naar andere bijeenkomsten (bv informatiebijeenkomst woonwagenbeleid, training van Debat.nl voor de voorzitters etc.).

Kortom ben benieuwd naar jullie mening en wordt maandag vervolgd.

Groet en goed weekend,
Carin Bodewes
Raadsgriffier.

Antwoord aan Griffie 13-03-2020 15.03
Dag Carin,
Onze fractie is in beraad bij een geweest en het volgende vinden wij van belang: Uitgangspunt om zo min mogelijk verplaatsingen te doen, sociale rust te bevorderen en vergaderingen, bijeenkomsten en excursies niet meer te laten plaatsvinden tot nader order.
Scholen kunnen o.i. het beste worden gesloten. Onderlinge communicatie middels mail en telefoon. Dit in aanvulling op de reeds bestaande richtlijnen.
Met gr.,
Charles

Persbericht: Wadudu

Created with Sketch.

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is op onderzoek uit betreffende de gang van zaken betreffende de vestiging van Wadudu te Beilen, Noordveen 1.

Fractievoorzitter Charles de Haas: ”Wij zijn erg benieuwd naar de gevolgde verantwoordelijkheden inzake de vestiging en de vergunningverlening. Welke rol speelt(de) de RUD en welke de gemeente. Hoe is de relatie RUD/Gemeente? Wij willen ook graag weten welke problematiek op dit moment aan de orde is.”

Om in eerste instantie openlijke duidelijkheid te krijgen zijn er inmiddels door ons schriftelijke vragen gesteld conform art 33 reglement van Orde.

Nadere informatie:

Charles de Haas
0592-412779
06-51856325

Respect voor kabinet

Created with Sketch.

Respect voor toetreden van de heer van Rijn tot dit kabinet.

Het toetreden van een Minister van een andere partij tot dit Kabinet is prijzenswaardig en moedig van premier Rutte. Zeker in het belang van de burger!

Deze handelwijze sluit naadloos aan bij het standpunt dat Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork al jaren huldigt.
Kwaliteit, kennis en kunde gaan boven politieke partij binding. Voor een sterk en bovenal kundig college binnen de gemeentepolitiek (geldt ook provinciaal voor gedeputeerden) zal deze wijze van samenstelling veel beter functioneren dan de huidige op verkeerde macht beluste partijpolitiek. Twee jaar geleden bij de coalitie vorming en de daarbij partijgebonden wethouders, hebben wij reeds gepleit voor een breed ''raadsprogramma'' met eventueel wethouders van “buiten” ongeacht de partij, maar aangezocht op kwaliteit. Het aanstellen van op kwaliteit geselecteerde wethouders is zeker in het belang van onze burgers en dat behoort voor een politieke partij toch de hoofdintentie te zijn! De begrippen “coalitie” en “oppositie” zijn in onze optiek achterhaald.

Kortom, ik hoop dat dit voorbeeld doet volgen!

Charles de Haas
22 maart 2020

MKB Midden-Drenthe

Created with Sketch.

Beste Ondernemer, 20 maart 2020

Iedereen is betrokken en bezig met de nare omstandigheden omtrent het Coronavirus. Maar dat laat niet onverlet, dat onze gedachten zeker uitgaan naar
alle Midden-Drentse ondernemers, die ondanks toezeggingen van de landelijke overheid, nu moeten zorgen dat hun bedrijf overeind blijft en de zorg voor de tijd die komt na deze crisis.

Wij willen u als ondernemer een hart onder de riem steken en u privé zowel als zakelijk alle kracht toewensen om hier door te komen.

Niet alleen met woorden, maar ook met daden willen wij, voor zo ver onze mogelijkheden strekken, u van dienst zijn. Onze fractie en bestuur van Gemeentebelangen staan achter en naast de ondernemers.

Mocht u met ons willen spreken, laat ons dat dan weten, wij maken dan graag een afspraak.

Wij hebben goede contacten met MKB Noord en daarom willen wij graag onder uw aandacht brengen, dat MKB Noord , a.s. maandag een meeting organiseert. Zie hiervoor de uitnodiging van MKB Noord in de bijlage.

U nogmaals wensend, dat u met uw bedrijf door deze crisis komt,
Met hartelijke groet,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles de Haas, 06-51856325
Gineke Radix-Feijen, 06-10065622
Niels Maagd, 06-24503316

BIJLAGE: uitnodiging MKB Noord voor de Q&A voor ondernemers in Noord-Nederland over Ondernemerschap en Corona.

Online Q&A Meeting Corona – 23 maart 2020 - 16:00 uur
Wellicht loopt u, als ondernemer, rond met vragen of wilt u informatie delen die te maken hebben met het virus en de kabinetsmaatregelen. VNO-NCW en MKB Noord zijn in het algemeen tevreden over de maatregelen die de overheid heeft genomen om ondernemers te helpen. Maar wellicht heeft u vragen over de maatregelen en hoe ze voor u kunnen werken.

In samenwerking met hun huisaccountant, Afier Accountants en Adviseurs, verzorgt MKB Noord maandag 23 maart een online Q&A meeting via ZOOM, waarin uw vragen kunnen worden behandeld.

De online meeting vindt plaats op maandag 23 maart 2020 om 16.00 uur en duurt ongeveer 30 minuten. De adviseur van Afier zal kort de werkwijze van de regelingen bespreken om daarna in te gaan op de vragen.

U kunt deelnemen aan deze meeting door u op te geven via de aanmeldlink. https://www.mkbnoord.nl/item/online-qa-meeting-corona

De deadline voor aanmelden is maandag 23 maart om 12.00 uur zodat de adviseurs van Afier zich voorbereiden. U ontvangt tussen 12.00 uur en 13.00 uur de toegangscode voor de meeting via de mail. VNO-NCW MKB Noord houdt rekening met maximaal 100 deelnemers en geeft hun leden voorrang maar voor deelnemers met een specifieke vraag is altijd plaats.

Heeft u nu geen vragen en/of tijd? Dan kunt u ook contact opnemen met Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe, 06-27876986, elshof@vnoncw-mkbnoord.nl .

VNO-NCW MKB Noord houdt u ook op de hoogte via www.vno-ncwnoord.nl en www.mkbnoord.nl .

Ik ben Drents Ondernemer kan u ook informeren via https://ikbendrentsondernemer.nl/

VNO-NCW en MKB Nederland hebben samen het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel een Corona loket en telefoonnummer ingesteld: https://www.kvk.nl/corona/ en 0800-2117.
--
Met Vriendelijke Groeten,
Niels Maagd 
Hoofdopleidingen VV Beilen
0624503316

Onze meningen: geen raadsvergaderingen

Created with Sketch.

De berichten die ons van alle kanten bereiken wijzen allemaal op de onbestendige situatie, die voor heel veel mensen gevaarlijk en levensbedreigend is.

De verwachting is, dat bij een besmettingsgraad van 50 tot 60 % van de bevolking een geschat aantal mensen tussen 40- en 80 duizend zullen overlijden. Dit zijn angstaanjagende prognoses.

Veel ouderen o.a. wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven en voor iedereen wordt aangeraden zo min mogelijk verplaatsingen te doen.

Is het dan verantwoord, omdat de wet het voorschrijft, een raadsvergadering uit te schrijven? Wij vinden van niet en wijzen op de verantwoordelijkheid van het verstand.
Nood breekt Wet, is een uitgangspunt, dat thans zeker van toepassing is, want een situatie als deze is nog nooit voorgekomen.

Om besluitvorming te rechtvaardigen zijn andere wegen beschikbaar.
Ik duidde daar al eerder op. Wij hebben als fractie dagelijks intensief contact en communiceren veel met onze achterban.

Voor het uitschrijven van raadsvergaderingen nemen wij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, sterker nog, wij wijzen dit soort acties met klem van de hand. Nogmaals: verschuilen achter een wet, die met dit soort omstandigheden geen rekening houdt, (en dat is logisch want deze omstandigheden deden zich eerder niet voor,), is laakbaar, want niet voor niets : NOOD breekt WET!

 

Charles de Haas,
namens de fractie Gemeentebelangen Smilde-Beilen-WesterborkBijgevoegd:

Bericht aan Griffie en Raad

Zondag 15 maart 2020

 

Beste mensen,
In aansluiting op ons bericht aan de griffie op 13 maart j.l. ( zie bijgevoegd) hebben we weer overleg gehad, ook met onze achterban.
Wij stellen voor, om vanaf nu alle politieke bijeenkomsten tot nader order op te schorten.
Het telefonisch vergaderen alleen te doen als er bestuurlijke bijzondere noodzaak is.
Wij vinden dat dit bij uitstek moet, omdat in de politiek het debat onontbeerlijk is en dat dit slechts kan en functioneert, als men lijfelijk aanwezig is en elkaar in de ogen kan kijken.

Omdat nu voor onbepaalde tijd min of meer gesproken kan worden van een noodtoestand, is het goed om de politieke verschillen tot een minimum terug te brengen en nu alles doen om als gemeentebestuur een voorbeeldfunctie in te vullen en om met elkaar te proberen al die dingen te doen, die nodig zijn om met onze inwoners deze crisis zo goed mogelijk door te komen en de risico’s zo goed mogelijk te beperken. Daarnaast zo optimaal mogelijk hulp te bieden aan die mensen die dat nodig hebben.

Wij vinden, dat vanwege het feit, dat er geen vergaderingen meer plaatsvinden in raadsverband , de collegebesluiten middels de fractievoorzitters moeten plaatsvinden of op een nader in te vullen wijze. Maar deze suggestie geeft de intentie aan.

Uiteraard is dit onze mening en die stellen we graag ter discussie.

 

Namens gemeentebelangen Smilde- Beilen-Westerbork,
Charles


Bijgevoegd

Antwoord aan Griffie 13 maart

Dag Carin,
Onze fractie is in beraad bij een geweest en het volgende vinden wij van belang: Uitgangspunt om zo min mogelijk verplaatsingen te doen, sociale rust te bevorderen en vergaderingen, bijeenkomsten en excursies niet meer te laten plaatsvinden tot nader order. Scholen kunnen o.i. het beste worden gesloten. Onderlinge communicatie middels mail en telefoon. Dit in aanvulling op de reeds bestaande richtlijnen.

Met gr.,
Charles

Terugblik ingediende moties

Created with Sketch.

Hierbij onze reactie op de door ons ingediende moties over GGZ en Beleidswijziging Dorpshuizen in de raadsvergadering van 27 februari.

Beide moties werden afgestemd. De contrastlijn werd nog eens duidelijk bevestigd en in feite geeft dit de nieuwe verkiezingen van 2021 al aan.

Er wordt gesteld, dat betreffende de motie over GGZ een negatieve lading wordt gezien door het college en het merendeel van de raad.
Welnu: reeds jaren is er sprake van uitermate grote overlast en reeds weer een jaar geleden werd een enquête gehouden door Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork bij burgers en ondernemers en deze gegevens werden aangeboden aan raad en college , door ons fractielid Niels Maagd.
Helaas, er is een kleine teruggang geweest, maar er worden nog steeds drugs gebruikt, alcohol gedronken publiekelijk behoefte gedaan, door bewoners van GGZ.

De toegezegde gesprekken hebben op onze aandrang eerst recentelijk plaatsgevonden (wij moesten daar schriftelijke vragen voor stellen, alvorens actie te krijgen!).
Dat door andere partijen in commissievergadering over dit onderwerp was gesproken zegt helemaal niets! Er is reeds zonder resultaat al zoveel gezegd.
Maar tot de dag van vandaag is er niets gewijzigd. De wethouder kan wel beweren, dat er van allerhande convenanten bij elkaar worden gepraat, maar na al die jaren is er onvoldoende gehandhaafd en is niets veranderd.
Is het nu vreemd dat wij maar weer aan de bel trekken?

Met of zonder nieuwe “convenanten”, we zullen nu kijken of er ook iets veranderd. (Trouwens er waren voor Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork zeer gegronde redenen om niet deel te nemen aan commissievergaderingen.)

Ook de motie voor beleidswijziging van de dorpshuizen werd van tafel geveegd onder leiding van de PvdA en diens wethouder omdat zij geen kritiek kunnen verdragen over het dorpshuizenbeleid, dat onder hun aanvoering, jaren geleden zo werd ingericht.
Globaal is daar niets op tegen, ware het niet, dat wij, enige misstanden geconstateerd hebbend, een correctie voorstaan, waar niemand last van heeft, behalve diegenen, stichtingen -ongrijpbare vorm van bestuur-, waar het niet goed gaat.
De wethouder was expliciet op de hoogte van de achterliggende waarheden, doch schuift alles door naar 2021 en doet alsof onze motie overbodig is. Exemplarisch voor een zwak bestuur.

Maatregelen die genomen moeten worden blijven achterwege, problemen worden vooruitgeschoven en zo nodig wordt wegens gebrek aan moed niet gehandhaafd en is wegkijken een algemeen gebruik.

Charles de Haas

Terugblik raadsvergadering 27-02

Created with Sketch.

Toen Niels Maagd een jaar geleden, na samenspraak met vele burgers, die de overlast in het centrum van Beilen veroorzaken, actie nam en college en raad wees op hun verantwoordelijkheden en verzaken van handhaving, werd van alles toegezegd. Conclusie: Er is iets minder overlast, maar het dealen en drugsgebruik, het plassen en poepen in de openbare ruimten gaat gewoon door. Na een jaar had een toegezegd gesprek met de voorzitter van de ondernemersvereniging niet plaatsgevonden. Voor de raadsvergadering hadden diverse mensen wederom aangegeven, dat de overlast nog steeds aan de orde was en geen handhaving. Wij hebben zelf post gevat en enige dagen met eigen ogen de overlast vastgesteld. Dit was de reden, dat wij een motie ingediend hebben, omdat het de hoogste tijd wordt nu, dat er echt iets gebeurd.

Meerdere malen, ook nu weer, wordt ons door andere fracties verweten, dat wij niet meedoen in de commissies.

Meerdere malen hebben wij de oorzaak aangegeven, waarom dit zo is.
Nogmaals de uitleg.
Bij elke nieuwe raadsperiode, na de verkiezingen, moet de raad besluiten over de wijze waarop de commissies door de fracties worden ingevuld.

Wij hebben klip en klaar, met redenen gemotiveerd, gesteld, dat wij drie commissieleden, niet zijnde raadsleden wilden hebben. Zo worden de werkzaamheden in de fractie goed verdeeld.
Helaas werd dit voorstel door de andere partijen, onder aanvoering van de PvdA, niet aanvaard.
Er werd aangegeven, dat indien wij drie commissieleden wensten, wij ook maar het voorzitterschap van een commissie op ons moesten nemen. Als “premie” dan een derde lid.

Deze gang van zaken wezen wij af. Koehandel met mensen. Wij gaven tijdig aan, op deze manier niet te willen werken. Hardnekkig bleef de weigering en moesten wij het dictaat maar aanvaarden. Daar pasten wij voor en daarom namen wij afscheid van de commissies.

Kennelijk een onderwerp, dat door sommige andere partijen steeds weer moet worden aangehaald, terwijl zij zelf de oorzaak zijn van ons besluit.
(De inhoudelijke argumenten om niet met onze visie akkoord te gaan zijn nooit genoemd. Men wilde dit en dat was het.)
Men heeft toen kennelijk besloten om te pas en te onpas dit onderwerp weer te noemen. Dit geeft ook aan, dat de onderlinge verhoudingen in de raad slechter zijn dan ooit. Hier zijn natuurlijk meerdere oorzaken voor, maar het blijft een feit.

Echter, onze partij, onze fractie blijft op onze eigen wijze opkomen voor de belangen van onze burgers, want daar zijn we voor gekozen.

Men probeert ons op zeer onheuse wijze de mond te snoeren en in een hoek te plaatsen, maar dat zal niet lukken!! Wij gaan door met onze werkwijze en we zien straks wel bij de verkiezingen wat de burger er van vindt.
Trouwens, als we zien dat het “blok” van de pvda de laatste jaren alleen maar kleiner is geworden, van 9 naar 4 zetels, dan is dat opmerkelijk.

In het kader van bestuurlijke vernieuwing is een motie aangenomen om met een lid uit elke fractie een voorstel te formuleren. Waar dat toe leidt zullen we zien, maar reeds enkele jaren terug gaven wij het aan, hoe wij er over dachten………

Het kan anders…..

Het initiatief om een andere wijze van vergaderen te onderzoeken juichen wij van harte toe. Hoe de burger meer te betrekken bij het bestuur is een goed aspect. Onze fractie heeft reeds meerdere malen kenbaar gemaakt, dat de huidige gang van zaken in de raad toe is aan herziening.
Trouwens, reeds heel lang hebben wij gepleit voor spreekrecht voor de raadsvergadering. Helaas werd dit voorstel, om de burger meer te betrekken, bij herhaling hardnekkig afgewezen.
Om thans tot een andere en betere vorm van vergaderen te komen en de weg tot besluitvorming dichter bij de burger te brengen en het debat op positieve wijze te verlevendigen is een goede zaak.

Aansluitend aan het voorstel voor een afvaardiging van de raad om op redelijk korte termijn met een wijzigingsvoorstel te komen, is het goed om de vorm aan te passen.
Het huidige keurslijf, waardoor het debat verflauwt en tot een farce is teruggebracht, moet afgeschud worden.
Een debat valt of staat met een competente leiding en dient niet teloor te gaan, door toepassing van dorre regels. (Stel een verhelderende vraag!En .. geen technische vragen! ) Een levendig debat laat toe, dat bij interruptie de spreker zijn visie geeft, vragen stelt en instemt of afwijst wat degene vanachter het spreekgestoelte zegt.
Ook in tweede of derde termijn moeten raadsleden hun woordje kunnen doen. De debatleider moet hier de juiste, onpartijdige figuur zijn.
Dat vragen aan een college onvoorbereid aan de orde komen mag geen probleem zijn. Als een collegelid niet direct een bevredigend antwoord voor handen heeft, dan is dat toch geen probleem. Dan volgt dat antwoord in een later stadium. Iets niet weten heeft niets met competentie te maken. Valse schaamte is een fout iets.

Het betrekken van de burger bij vooral de voorbereiding van de op stapel staande beslissingen, is het allerbelangrijkste. Hier wordt wel veel over gesproken, maar van effectieve toepassing is weinig sprake.
Uiteraard wil meespreken en meedenken geen garantie geven, dat aan suggesties of wensen allemaal wordt voldaan. De raad beslist uiteindelijk, zonder last of ruggespraak.

Tevens kan gekeken worden naar het functioneren van het College.
Niet om te bekritiseren, maar ook om aan te vullen en eventueel suggesties te doen.
De collegevergaderingen dienen openbaar te zijn. Dat er een besloten gedeelte kan zijn inzake van privacy is voorstelbaar.

Zoals ik al eerder heb aangegeven zijn wij positief over het doen verdwijnen van de commissies, of in elk geval in een andere vorm.
Alle onderwerpen kunnen ook aan de orde komen in een voorbereidende en informatieve algemene vergadering. Daarna volgt dan de besluitvormende raadsvergadering, waar moties, mondelinge vragen en korte inspraak mogelijk is.
De huidige commissievoorzitters kunnen bij toerbeurt, indien men wil, de algemene vergadering voorzitten. De commissieleden, niet zijnde raadsleden, kunnen de algemene vergaderingen als volwaardig lid bezetten en raadsleden vervangen.
Om deze lijn door te trekken zou ook het voorzitterschap van de raadsvergaderingen bij toerbeurt, op vrijwillige basis door fractievoorzitters kunnen worden gedaan.
Dan kan de burgemeester als volwaardig lid van het college deel uit maken van de vergaderingen.

Om de ambtelijke organisatie dichter bij de raad te brengen zou het kunnen, dat de secretaris een korte spreektijd krijgt, om de mutaties mee te delen en eventuele belangrijke ambtelijke zaken aan te geven.
Het is tevens belangrijk, dat de burgemeester, als hoofd van de politie vast onderdeel is van de agenda, om mededelingen te doen en eventuele vragen te beantwoorden. Dit kan ook onder het motto “mededelingen uit het college”.

Dit alles kan naar wens worden bijgesteld en een proef op deze leest geschoeid, kan het politieke gebeuren in Midden-Drenthe sterk verlevendigen.
Het is tevens van groot belang, dat de communicatie wordt verbeterd en dat het oude systeem wordt vervangen.

Charles de Haas
28-02-20

Oproep aan GGZ Drenthe

Created with Sketch.

Motie: Oproep aan de GGZ Drenthe

Ingevolge artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.

Behorende bij: Raadsvergadering d.d. 27 februari 2020

Voorstel:

De Raad spreekt een dringende oproep uit richting de GGZ Drenthe om actief en efficiënt haar verantwoordelijkheid te nemen om de overlast van haar cliënten in Beilen terug te dringen en daarover in de samenwerkingsovereenkomst op korte termijn bindende afspraken te maken en die ook na te komen.

Toelichting:
De raad blijft klachten ontvangen van inwoners, aanwonenden, ondernemers over overlast die door de bewoners van het duurzaam verblijf en langdurig verblijf in de GGZ instelling(en) te Beilen worden veroorzaakt. De raad wil een duidelijk signaal afgeven richting de GGZ dat de begeleiding van deze cliënten primair de verantwoordelijkheid van GGZ Drenthe is. Ondanks alle pogingen die zijn gedaan om de overlast te doen verdwijnen en te doen verminderen is verbetering onvoldoende structureel. De raad is op de hoogte van de inzet om met diverse partijen te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. De raad wil met deze motie dit proces versnellen en daarin de GGZ-Drenthe oproepen haar verantwoordelijkheid te nemen. Deze motie kan gezien worden als een laatste signaal alvorens over te gaan tot een oproep tot sluiting van het duurzaam verblijf. Iedereen is de overlast zat.

Namens de Groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork
Charles C. de Haas, fractie voorzitter.

Motie: laadpalen

Created with Sketch.

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil dat de gemeente zelf het heft in handen neemt en houdt inzake de plaatsbepaling, de economische ontwikkeling en daarmede zo goedkoop mogelijk de stroomvoorziening middels laadpalen voor elektrische voertuigen kan realiseren.
Het is van belang dat tijdig voorzieningen worden getroffen voor de juiste bekabelingen om overal in de gemeente goede maatregelen worden genomen.
In een motie in de raadsvergadering van 27 februari a.s. roept de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork hiertoe op.
Charles de Haas, fractievoorzitter zegt: “Je moet op tijd de juiste maatregelen, dus beleid ontwikkelen, om te zorgen dat anderen niet gaan bepalen wat de prijs straks is. De burger hoeft niet de hoofdprijs te betalen voor de stroom. Er worden nu al veel elektrische vervoermiddelen aangekocht en dat zal op korte termijn hard toenemen. Daar moet de gemeente op voorbereid zijn en zelf zorgen voor locatie en prijsbepaling.”

Nadere informatie:
Charles de Haas
0592-412779
06-51856325

Motie: Laadpalen voor elektrische auto’s

Ingevolge artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.

Behorende bij:
Raadsvergadering d.d. 27 februari 2020

Voorstel:

De Raad draagt het college op om beleid te ontwikkelen voor het plaatsen van elektrische laadpalen voor auto’s.

Toelichting:
Het is voor de toekomst van groot belang, dat er tijdig wordt ingezet op een doelmatig beleid inzake het groeiende aantal elektrische vervoermiddelen. Voor particulieren en bedrijven.

Wellicht is het goed, dat Midden-Drenthe een aanzet geeft voor een duidelijk en goed beleidsplan in samenwerking met Provincie Drenthe en alle andere Drentse gemeenten.

Om overspoeling van het lichtnet en de prijzen van het laden niet te ver op te laten lopen, is het een noodzaak, dat de plaatsing en gebruik van laadpalen gereguleerd wordt. Het liefste wordt dit door een overkoepelende organisatie en/of de desbetreffende gemeente gedaan. Bedrijven mogen zelf bepalen hoe, waar en wat voor laadsystemen ze openbaar willen maken, maar de gemeente zorgt voor voldoende capaciteit, concurrerende prijzen en een eerlijke verdeling van laadtijd.

Dit kan gerealiseerd worden door afspraken te maken met de provincie en de ondernemers. Als deze afspraken niet gemaakt zullen worden ga je ongelijkheden in de markt zien; bedrijven plaatsen alleen waar het hen beste uitkomt, prijzen schieten naar abnormale hoogtes, niet iedereen heeft toegang tot laden etc.

Daarnaast heeft het ook een economische weging. Gemeentes kunnen door de regulering en het eventueel zelf exploiteren van laadpalen concurreren met bedrijven en een flinke, nieuwe inkomstenbron creëren. Dit komt dan ook weer ten goede aan de gemeenschap. Er is dan namelijk meer diversiteit op de markt en deze inkomsten kunnen weer goed geïnvesteerd worden in de gemeente en zijn inwoners. Eventueel kunnen deze inkomsten gebruikt worden voor het uitbreiden van de private laadpalen; de laadpalen bij mensen op de oprit.

Namens de Groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork
Charles C. de Haas, fractie voorzitter.
Denzio Kruize, raadslid

Beleidswijziging stichtingen en verenigingen

Created with Sketch.

De groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil, dat de gemeente de volle zeggenschap houdt over gemeentelijke eigendommen en bestuursvormen.

Als reden geeft fractievoorzitter Charles de Haas aan, dat stichtingsvormen vaak ongrijpbare dingen zijn, waar het lang niet altijd goed gaat. Waar het wel goed gaat behoeft het geen betoog, maar anders sta je met een drup aan de neus en kan college noch raad iets doen.

In het verleden heeft men bedacht, dat veel zaken op afstand moesten worden gezet. Wel leuk, maar het gaat om belastinggeld en daar heeft de gemeente de verplichting om zorgvuldig controle te houden en bij misstanden de noodzaak om tijdig in te grijpen.

Daarbij komt, dat een vereniging nog altijd een hoofdorgaan heeft en dat is de algemene ledenvergadering.

Thans vindt de partij, dat er een beleidswijziging moet komen betreffende de gemeentelijke overeenkomsten met stichtingen en verenigingen betreffende gemeentelijke eigendommen.

Voor nadere informatie:

Charles de Haas
0592-412779
06-51856325

 

Motie: Beleidswijziging gemeentelijke overeenkomsten met stichtingen en

verenigingen in gemeentelijke eigendommen.

Ingevolge artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.

Behorende bij:

Raadsvergadering d.d. 27 februari 2020

Voorstel:

De Raad verzoekt het college om de huidige Koersnotitie Dorpshuizen te wijzigen, waardoor het mogelijk wordt dat de gemeente in bepaalde situaties de eigendom en daarmee de zeggenschap over een pand terug krijgt.

Toelichting:

Het uitgangspunt in de Koersnotitie Dorpshuizen (2004)is, dat het dorpshuis “eigendom” is van het dorp (via bijvoorbeeld een beheers Stichting).

De fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is van mening, dat dit echter geen vrijbrief is. Het kan voorkomen, dat in bepaalde situaties gewenst is, dat de gemeente zeggenschap over het pand terug krijgt. Deze clausule (in welke vorm dan ook) is niet beperkend of storend bij normale omstandigheden. Maar als het pand niet of onvoldoende gebruikt wordt voor het doel waarvoor het door de gemeente ter beschikking is gesteld, moet daartegen opgetreden kunnen worden. Voorbeelden daarvan zijn: bestuurlijke onvolkomenheden, falend financieel beleid, ruzies die het algemeen belang schaden, etc. Het voorstel voor het gewijzigd beleid dient voor november 2020 aan de raad te worden voorgelegd.

Namens de Groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Charles C. de Haas, fractie voorzitter.

Persbericht: Sporthart komt er

Created with Sketch.

Het leek donderdagavond nog even spannend te worden, maar het is definitief: het ‘sporthart’ op sportpark De Perkenslag in Westerbork komt er. Om dit te realiseren is een gemeentelijke investering van 163.000 euro nodig. Dit agendapunt zou als hamerstuk behandeld worden, maar Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork stak daar een stokje voor.

Lees meer op De Krant van Midden-Drenthe (klik hier)

Vraagtekens bij beleid

Created with Sketch.

De laatste ontwikkelingen rond het optreden van burgemeester Damsma roept bij de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork ernstige vraagtekens op.
Uit de pers moesten wij vernemen, dat er een WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek was gericht aan de gemeente inzake documenten en mails betreffende het afblazen van de Nacht van de Vluchteling in het voorjaar van 2019.
Onderzoeksjournalistiek van het Dagblad v/h Noorden leverde op, dat burgemeester Damsma vreemde argumenten en uitspraken had gedaan, die minstens vraagtekens opriepen. Nadere confrontatie leverde op dat zij bekende onwaarheden te hebben gezegd.

Toen dit bekend werd vond er een spoedoverleg plaats binnen onze fractie en er is besloten om schriftelijke vragen te stellen, zodat er wellicht grond zou bestaan, om daarna een extra raadsvergadering of een interpellatiedebat aan te vragen.

Nadat die vragen naar de griffie waren gezonden kwam er na enig speurwerk te voorschijn, dat mevrouw Damsma de autoriteiten had ingelicht over het feit, dat zij verantwoordelijk was voor het, abusievelijk, verspreiden en openbaar maken van privéadressen, 06 nummers en mailberichten, van de liaison van de Nationaal Coördinator van Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Noch de raadsleden, noch de fractievoorzitters waren hiervan op de hoogte gesteld. Waarom werden zulke belangrijke zaken verzwegen?
Is de raad zo’n onbelangrijk orgaantje dat die leden uit de pers moeten vernemen, wat voor enormiteiten kennelijk onder het tapijt moeten worden geschoven? Want dat zou je hier toch uit kunnen afleiden.

Wij voelen ons als door de inwoners gekozen vertegenwoordigers afgevaardigden, die dit niet “zomaar” voorbij kunnen laten gaan.
Daarom willen wij eerst het schriftelijke antwoord en daarna zo nodig de volgende stappen zetten.
Maar wij hebben tot dusver geen goed gevoel bij de aanvang van 2020!

Wij zullen u ook middels de site op de hoogte houden. Inmiddels hebben wij onderstaande aanvullende vragen gesteld.
Charles de Haas, namens de fractie.

Aanvullende schriftelijke vragen conform art. 33 reglement van orde , gemeente Midden-Drenthe, aan de voorzitter van de raad, mevrouw M. Damsma.

Inleiding tot de vragen.
Nog eens verder informerend, kwamen er nog enkele zaken aan de orde, die ons nopen daar nader op in te gaan.

15. Is het juist, dat er in de zaak van de “Nacht van de
Vluchteling” sprake is (geweest) van een datalek?
16. Heeft de gemeente Midden-Drenthe enkele stukken, hierop
betrekking hebbend, abusievelijk doorgestuurd naar de
pers? (Dagblad van het Noorden)
17. Zo ja, welke stukken betrof dit en wanneer vond dit plaats?
18. Betroffen deze documenten allerlei privacygegevens?
19. Ging dit onder meer over contactgegevens (mobile
nummer en mail) van de noordelijke liaison van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid?
20. Is dit datalek gemeld aan de betrokken personen?
21. Was het voltallige college op de hoogte van deze blunders?
22. Heeft u ook overwogen om uw raad, c.q. uw
fractievoorzitters in te lichten over deze zaken?
23. Wat waren, wat was, de motieven, het motief, om dit niet
te doen?

Gaarne een spoedig antwoord,

Namens de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles C. de Haas
23 december 2019

Persbericht: Nacht van de vluchteling (DvhN)

Created with Sketch.

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil van burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe opheldering over de door Damsma gedane uitspraken bij het afblazen van benefietloop Nacht van de Vluchteling bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Lees meer op Dagblad van het Noorden (klik hier)

Persbericht: Nacht van de vluchteling

Created with Sketch.

Grote ontsteltenis na het bekend worden van het beschikbaar komen van verzwegen documenten en e-mails gemeente Midden-Drenthe.
Met respect voor de onderzoekjournalistiek van het Dagblad van het Noorden heeft de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork onmiddellijk schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de raad van Midden-Drenthe, mevrouw M. Damsma.
Fractievoorzitter Charles de Haas verwoordt de gevoelens van de partij, mede omdat hij in een eerder stadium reeds correspondentie had gevoerd. Ook de gemeente was van deze correspondentie op de hoogte. Daaruit was af te leiden, dat vanuit deze partij grote betrokkenheid was.
De Haas zegt: “We wachten de beantwoording af en daarna zullen we ons beraden op de dan ontstane situatie. Er zijn dan meerdere mogelijkheden. Een interpellatiedebat, een buitengewone extra raadsvergadering en dergelijke. Hier moet de raad over beslissen. Op het oog is er sprake van achterbaksheid en oneerlijkheid. De vraag is, of er dan vertrouwen genoeg overblijft. Maar wellicht is het daar nu nog even te vroeg voor, alhoewel wij de huidige gegevens zeer ernstig vinden.”
Inmiddels heeft spoedberaad binnen de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilden-Westerbork plaatsgevonden.

Voor nadere informatie: 
Charles Haas 
0592-412779
06-51856325

Bijlage: art. 33 vragen

Correspondentie.

Schriftelijke vragen conform art. 33 reglement van orde , gemeente Midden-Drenthe, aan de voorzitter van de raad, mevrouw M. Damsma.

Inleiding tot de vragen.
Middels de pers is nadere berichtgeving gekomen omtrent het afblazen van de Nacht van de Vluchteling van het herinneringscentrum Westerbork. De stellingname van de burgemeester heeft aanzienlijke invloed gehad op de uiteindelijke beslissing.
In het kader van openbaarheid en eerlijkheid van een betrouwbare overheid vindt de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork het van groot belang, dat de volgende vragen worden beantwoord.

1. Is het juist, dat de burgemeester heeft kenbaar gemaakt, dat de veiligheid van de organisatie en de deelnemers zonder de inzet van een politie cordon niet kon worden gegarandeerd?
2. Wat is, of was de basis voor deze uitspraak?
3. Wat verstond de burgemeester onder “een politie cordon” ? Is hier een definitie voor te geven?
4. Welke documenten zijn op tafel gekomen, middels een beroep op de Wet openbaarheid van Bestuur, die vrijwillig eerder niet ter beschikking werden gesteld?
5. Heeft de burgemeester in eerste instantie aangegeven, dat er een dreigingsanalyse was gemaakt door de politie Noord-Nederland en waar op was die uitspraak gebaseerd?
6. Op welke gegevens baseerde de burgemeester dat er maatschappelijke onrust was ontstaan?
7. Waarom heeft de gemeente Midden-Drenthe maandenlang ontkend dat er documenten en/of e-mails over dit onderwerp aanwezig waren?
8. Nu gebleken is, dat er wel documenten aanwezig waren, bent u dan met ons van mening dat hier sprake is geweest, c.q. is, van opzettelijke misleiding?
9. Heeft de burgemeester recentelijk nog deelgenomen aan een integriteitscursus of heeft u zo’n cursus aanbevolen bij de raadsleden van Midden-Drenthe?
10. Is uw houding, gevolgd in deze zaak, in overeenstemming met het doel van zo’n cursus?
11. In het artikel in het Dagblad van het Noorden is te lezen dat de burgemeester bezweert, dat het nooit de bedoeling is geweest om zaken achter te houden. Wat is dan de reden, dat dit klaarblijkelijk toch is gebeurd?
12. Burgemeester Damsma en teamleider Steehouwer noemen in de pers dat er geen schoonheidsprijs door de gemeente wordt verdiend en dat op “allerhande plekken” niet zorgvuldig is gehandeld. Welke plekken worden hier bedoeld en waar is niet zorgvuldig afgehandeld? Wie waren, zijn, hier rechtstreeks voor verantwoordelijk?
13. Verder wordt gesteld, dat er niets te verbergen valt en dat dit ook niet wordt gewild. Als u zelf met iets dergelijks wordt geconfronteerd, wat is dan uw reactie?
14. Bent u met ons van mening, dat de geloofwaardigheid van de burgemeester, de betrokken ambtenaren en de representativiteit van de gemeente zeer ernstige schade is toegebracht?

Gaarne een spoedig antwoord,

Namens de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles C. de Haas