Algemene beschouwing

verandering gemeentelijk bestuur

Dit is onze algemene beschouwing. Wij zijn voor een grondige verandering binnen ons gemeentelijk bestuur. We spreken de wens uit, dat ook de inwoners bij de eerstkomende verkiezingen ons standpunt delen.

https://middendrenthe.begroting-2021.nl/

 

 

De griffier van Almere schrijft in een artikel in het VNG magazine nr. 17, van 6 november: “Waak voor verharding en verval van de raad.”

 

Begroting schriftelijke eerste termijn 11 november 2020

 

1.  Inleiding

 Natuurlijk zijn er vele onzekerheden in de komende tijd. Maar dat houdt niet dat de ontwikkelingen die binnen het vermogen liggen kunnen worden gedaan.

Ook voor de werkgelegenheid en de economie is het goed dat er projecten worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld de vervanging van de drie sportaccommodaties in Smilde,  Beilen en Westerbork. In 2019 noemden wij dat al.

Voorwaarde moet zijn, dat bij de uitvoering het toezicht op de werkzaamheden optimaal is en dat een technisch opzichter, in gemeentedienst, verantwoordelijk is voor de uitvoering.( Zoals er in vroeger tijden een directeur gemeentewerken was.)

Dit om rampen zoals bijvoorbeeld bij de ontsluiting van Beilen, de inmiddels beruchte rotonde te voorkomen en beter nog, uit te sluiten. Zo’n technische dienst verdient zichzelf terug. Al deze zaken vielen in vroeger tijden onder de raadsbevoegdheid. In het inmiddels achterhaalde duale systeem staat de raad erbij en kijkt er na. Bevoegdheden zijn veel te veel gedelegeerd naar het college en vooral als zo’n college uitmunt in zwakheid, dan ben je in de aap gelogeerd. En dat is Midden-Drenthe helaas het geval.

Niet voor niets heeft onze partij, onze fractie het vertrouwen in dit college, na twee jaar,  opgezegd. Er moest zo nodig ook nog weer een vierde VVD wethouder worden aangesteld voor nog eens 100 000,- euro. Ons misnoegen is duidelijk uitgesproken.

 

Maar de trein moet wel verder en we zullen ons tot het uiterste inspannen om die trein, voor zo ver mogelijk, te laten rijden.

 

Er wordt gekeken naar de landelijke Regering voor meer structureel geld. De landelijke partijen zijn verantwoordelijk voor het uitkleden van de Zorg, het verkwanselen van belastinggeld, voor stokpaardjes en Europa beslommeringen, in plaats van eerst eens te kijken wat Nederland zelf brood nodig heeft.

 

Als we thans zien, dat bijvoorbeeld de Horeca eenmalige bijdragen krijgt en dat veel bedrijven alsnog omvallen, dan ligt het toch voor de hand om structurele (tijdelijke) maatregelen te nemen. Zo is er meer te bedenken, maar wij houden ons primair bezig bij onze verantwoordelijkheid in Midden-Drenthe. 

 

 

2. Financiën

Compliment, dat er in elk geval een sluitende begroting is. Het verhaal van het begrotingsevenwicht is helder.

Structurele problemen moet je wel echt oplossen, anders houd je jezelf voor de gek.

Stofkam door de begroting. Voor de begroting van 2022 zal deze actie moeten worden uitgevoerd.
Wordt de raad hier tussentijds over geïnformeerd? 

Het gaat om een technische analyse van mogelijke ruimte. 

 

Voorstel om civiele projecten anders in de tijd te zetten. Vertaald: werken uitstellen.
Aan welke civiele projecten wordt gedacht?

 

Nagaan inboeken effecten uitvoeringsprogramma sociaal domein. Is er al een beeld van de mindere stijging in het sociaal domein.
In welke termijn wordt gedacht?

 

Saldo Reserve sociaal domein ruim houden is prima en we moeten tegenvallers kunnen opvangen, zonder in de problemen te komen. Het gaat om onze burgers.

 

In 2021 is een negatief effect van 80 000 euro in de structurele bestedingsruimte. Stel : de 100 000,- voor een wethouder was niet gereserveerd, was er dan 20 000,- vrij gevallen. 

De salariskosten van een wethouder worden structureel begroot. Hoe weet men van te voren hoeveel wethouders nodig zijn, of is dit een stelpost?

 

3. Algemene bestemmingsreserve

Weerstandsvermogen ruim 7 miljoen, waarvan ongeveer 2 miljoen onbenutte belastingcapaciteit. Dit is natuurlijk jezelf rijk rekenen met geld van een ander. Als je de onroerend zaak belasting (ozb) verhoogd, met 5% of 20%, dan ontstaat een gans ander beeld.

Het weerstandsvermogen is gewoon 5 miljoen en geen 7.

Dus er is een inzet mogelijk van 7 miljoen, als je de onbenutte capaciteit gaat inzetten = belasting optimaal verhogen en 5 miljoen naar keuze besteden.

Wij spreken liever over de keuze die je kunt maken, of het weerstandsvermogen  bijvoorbeeld  5 of 4 of 3 miljoen moet zijn.  In onze optiek is 3 miljoen een goede positie.

De onbenutte belastingcapaciteit laten we graag waar die is.

 

4. Sociaal domein

De opzet betreffende het sociaal domein heeft onze instemming. 


 

5. Plannen

Plannen moet je altijd hebben. Maar er moet “evenwicht” zijn tussen aangevangen werkzaamheden, met de afronding daarvan en dan het starten van nieuwe zaken. Natuurlijk zijn er de altijd lopende zaken, maar die behoren tot het takenpakket. Nooit mogen nieuwe, te starten dingen, ten koste gaan van de werkzaamheden binnen het takenpakket.

Een zogenaamde wedloop in profilering in de persoon van de wethouder (s) voor eigen promotie is uit den boze. Toch gebeurt dit en de oorzaak ligt bij het machtselement van een coalitie.

Wij duidden hier reeds vaker op, want het kan anders en veel en veel beter.

 

Kansrijke start. (blz. 24) 

Begonnen na de zomer 2020. Dat is recent.

Samen met partijen in het sociaal en medisch domein.

 

Dan, in 2021 samen verstevigen en ambities vertalen naar de dagelijkse praktijk. De gemeente heeft een regierol. Welke verschillende partijen participeren in de samenwerking? 

Het project wordt drie jaar door het Rijk voorzien van 6400,- euro per jaar.
Wat gebeurt er na die drie jaar?

 

 

Geweld hoort nergens thuis. (24) Dat is een juiste stelling. Vooral actueel omdat net in onze gemeente iemand is doodgeschoten. Geweld behoort te worden bestreden. Huiselijk geweld en kindermishandeling dienen met alle middelen aangepakt te worden. Met meer dan gewone belangstelling zien wij het plan van aanpak tegemoet. Wij hebben hier in het verleden al eens motie over ingediend, maar ook hier was geen meerderheid voor te vinden. Wellicht kan het nu beter.(na zoveel jaar)

 

Datagedreven werken. Kennelijk is er een grote achterstand ontstaan binnen de technische outillage in de (ambtelijke) werkgebieden, waardoor vele zaken misgaan en brandjes moeten worden geblust, als misgaan blijkt. Toch rijst de vraag, hoe het verantwoordelijk college het zo ver heeft laten komen.

Hoe ligt hier de relatie, met het nog steeds niet afgedane BMC rapport? Waarom is de raad hier zo lang buiten gehouden?

Gevolg van een mislukt duaal systeem?

 

WMO beleid vernieuwen en verder ontwikkelen. In de eerste helft van 2021 komt een nieuwe beleidsnota Wmo. Is dat nodig?
De oude verloopt en niet meer bruikbaar?


In 2021 voorstel voor nieuw vrijwilligersbeleid, op basis van interactief proces.
Eens per jaar een bijeenkomst van klankbord groep vrijwilligersveld en raad. Datum bekend?

 

Nu al voor 2022 uit de reserve ongeveer 1, 2 miljoen euro te halen is wel heel voortvarend. Kennelijk nodig voor de jaarlijks sluitende begroting, gebaseerd op de huidige ramingen. 

 

Uitvoeringskosten. Tijdelijke inzet van externe medewerkers of medewerkers die al in dienst waren? Incidenteel gefinancierd- waren dit begrote bedragen? Uit welke pot kwam dat geld? Het ambtelijk antwoord luidde als volgt: De financiering van de tijdelijke of externe medewerkers is begroot in bijvoorbeeld het programma sociaal domein of het uitvoeringsprogramma. Dit zijn incidentele middelen.

Wij komen hier later op terug.

 

In 2021 weer een nieuwe nota armoedebeleid.
Is het college voornemens om zo’n nota te laten verschijnen?

 

Als we zo het ambitieniveau van deze aanbiedingsbrief beschouwen dan wekt dit toch iets op als het Engelse gezegde: “Way to hell is paved with good intentions”, (  “de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”. )

 

Versterking van de ambtelijke organisatie.

Niet alleen scholing en training lost de problemen op.

Als gevolg van de eerdere incompetente leiding (en) binnen het ambtelijk apparaat is er veel in de complete versukkeling geraakt. BMC heeft dat niet voor niets geconstateerd. 

Zachte heelmeesters, stinkende wonden. 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de portefeuillehouder in het college. De uitvoerende verantwoordelijkheid bij de secretaris of directeur, al naar gelang je het wilt noemen. Dit is nog een erfenis van een vorige secretaris. We zien dat de raad geen enkele invloed heeft op de ambtelijke organisatie. Na het BMC rapport hebben wij dit ook gezegd, maar geen reactie. Om het hiaat van een actieve portefeuillehouder op te vangen en het beleid, dat de secretaris moet invullen om alles weer op poten te zetten, zodat het werkklimaat, maar zeker ook de competentie weer 18 karaats wordt, te ondersteunen, is het in onze optiek wenselijk, dat er een maandelijks contact is met het SC en dat er voldoende budget is om snel en effectief  het apparaat op te bouwen en de dienstverlening en vooral de communicatie weer goed gaan functioneren. We vallen weer in herhaling, want dit hebben wij reeds eerder en vaker kenbaar gemaakt. Waarvan akte.

 

Op 5 november ontvingen wij de perspectiefbrief van mevrouw J. Beikes-Heidema, inzake ambtelijke organisatie en dienstverlening.  Deze brief opent verwachting. Wij danken bij deze voor de eerste inzet en zullen zeker alle medewerking geven. 

 

Integraal Accommodatiebeleid. (28)

Reeds jaren geleden hebben wij verzocht om meer inzicht in de accommodaties van de gemeente. Zelfs meer, welke onroerende zaken zijn eigendom van de gemeente. Zo drongen wij er op aan, om niet relevante eigendommen te gelde te maken. (Overhoekjes, grote bospercelen, die door andere natuurbeherende organisaties goed in eigendom beheerd kunnen worden).
Thans ligt dan eindelijk formeel de vraag voor, welke accommodaties werkelijk nodig zijn. Is hier ook een sanering op zijn plaats?

 

Wij zijn verheugd, dat ons eerder gedane voorstel inzake “terugkeer van de Technische School” oftewel vervolgopleiding Techniek in het MBO, handen en voeten heeft gekregen.
Wij hebben gevraagd naar de stand van zaken en wellicht kan daar nu antwoord op komen. 

 

Welstand. Al vele decennia pleiten wij voor opheffing van de “Welstand”. Een achterhaalde , volkomen nutteloze instelling.

Zeker als er competente ambtelijke invulling is. En in een modern ambtelijk apparaat dient die er te zijn.

 

Eiken processierups en bomenbeheer.( blz.33)

Het is verwijtbaar, dat er een achterstand is in het bomenbeheer. Als iets gedegen moet worden opgepakt en nu al wordt verwacht, dat er structureel (extra) middelen nodig zijn voor een adequaat bomen- en natuurbeheer, dan moet je dat niet uitstellen. Iets achterstalligs bijhalen kost altijd extra energie en geld. Dat leidt tot noodbeheer en niet tot consistent weloverwogen planmatige aanpak. (Dit geldt trouwens ook voor achterstallig onderhoud wegen en bermen. Vaker onder de aandacht gebracht)

Nu goed plannen en aanpakken.

Er zijn 45 000 individueel te beheren bomen in Midden-Drenthe. Natuurlijk is dan goed beheer een must. Bomen moeten niet alleen gesnoeid worden voor de verkeersveiligheid maar zeker ook voor onderhoud. Of zien wij dat verkeerd? 

Wij betwijfelen of een kleine 5 ton in 3 jaar dan wel reëel is.

Als er achterstanden zijn ontstaan door onvoldoende beschikbare middelen, dan is de vraag, sinds wanneer heeft deze constatering plaatsgevonden? Waarom zijn er dan niet eerder maatregelen getroffen voor het vragen naar extra budget?

 

Voorkomen van zwerfafval. Blz 34. Zwerfafval is een steeds terugkerend euvel.

Welke maatregelen worden momenteel getroffen en worden er nog meer ontwikkeld?

 

Ambtelijke organisatie en dienstverlening zitten eigenlijk in elkaar verweven.

Gezamenlijk gaat dit over 540 000,00 euro structureel.

Incidenteel 250 000,00 en een p/m post.

Verder wordt gesproken over 1 miljoen in de komende jaren.

 

Het is zeker ook in het belang van onze burgers, dat er een stevig en competent ambtelijk apparaat staat.

Scholing en ontwikkeling zijn uiteraard ook van belang. Maar primair is de selectie voor de juiste persoon op de juiste plaats.

In een bedrijf, dat ongeveer 250 mensen in dienst heeft, is discipline, plezier in het werk en normale collegialiteit een absoluut vereiste. Dit ontstaat als mensen niet op hun tenen hoeven te lopen en het werk aan kunnen. Daarnaast is werkoverleg, begeleiding en controle een normale gang van zaken. Er zijn voorbeelden genoeg van bedrijven, waar dit al in een reeks van jaren uitstekend gaat.

Het moet naar buiten uitstralen, dat werken in de gemeente Midden-Drenthe een genoegen is. Dit is dan te merken voor de burger en zeker ook voor college en raad.

 

De periode, waarin het ontbrak aan vertrouwen en collegialiteit, getuige het BMC rapport, moet afsluitbaar zijn.

Voor de filosofie van “de juiste mens op de juiste plaats”, moet gelden, dat de tools aanwezig zijn om hier goede uitvoering aan te geven. Dit betekent ook, dat er voldoende geld beschikbaar moet zijn, om de beste mensen aan te trekken. Kwaliteit is een must.

Het toegezegde gesprek zien we in begin 2021 dan ook graag tegemoet. Wij zien de ambtelijke organisatie niet slechts als de verantwoordelijkheid van één portefeuillehouder, de secretaris en het college, maar ook hoort de raad daarbij. Die zogenaamde duale invulling hebben wij reeds lang afgezworen en slechts de gezamenlijke verantwoordelijkheid telt.

Het is toch allemaal ieders belang, dat alles goed functioneert.

Heeft uiteindelijk de burger, de inwoner ons niet gekozen voor al deze zaken? Het is toch ook het belastinggeld, waar wij als 

Raad, College en Organisatie handen en voeten aan geven?

Daarom gaan onze stekels op staan als belangstelling en soms kritische aanpak, worden afgedaan: dit is een collegeverantwoordelijkheid, met andere woorden: waar bemoei jij je mee! Lastig nietwaar, een raadslid of een fractie die de neus steekt in bepaalde zaken! Laten we wel zijn, dat de raad, c.q. een raadslid gebruik kan en soms moet maken van de controlerende functie. Daarvoor hebben raadsleden een eed afgelegd en dat is niet voor niets.

Nieuwsbericht RTV Drenthe:

(Klik op de foto voor het artikel op RTV Drenthe)
Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma
Geschreven door: Josien Feitsma


Kosten projecten Midden-Drenthe vaak duurder dan vooraf gedacht

De gemeente Midden-Drenthe heeft bij meerdere projecten het huishoudboekje niet op orde gehad. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente deze zomer heeft laten uitvoeren bij verschillende projecten.


In totaal onderzocht de gemeente twaalf projecten. In zeven gevallen had of moet de gemeente Midden-Drenthe bijsturen om binnen het budget te blijven. Daarom trekt de organisatie 160.000 euro uit om met externe hulp de boel in orde te krijgen.

Rotonde Beilen bleek veel duurder

Vlak voor de zomervakantie viel de aanleg van een rotonde in Beilen onverwachts 300.000 euro duurder uit en ook de voorbereidingskosten van 200.000 euro bleken niet meegenomen in de begroting. De politieke partijen in de gemeenteraad van Midden-Drenthe waren ontstemd over deze onverwachte kosten.

Er werd opdracht gegeven voor een onderzoek, de 'civiele check' genaamd. Daaruit blijkt dus dat er nog veel misgaat.

Overschrijding Herinrichting Westerbork

Om een voorbeeld te geven: de verkeersmaatregelen in Westerbork. Bij de herinrichting van het Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde in Westerbork wordt de riolering vervangen, brede fietsstroken en pleinen gerealiseerd, het groen verbeterd en de snelheid aangepast.

De gemeente heeft de bedragen in dit project niet geïndexeerd, oftewel de kosten werden niet hoger begroot, terwijl de marktprijzen wel stegen. Daarnaast werden de interne uren niet meegerekend in de begroting. Overschrijding: 280.000 euro.

Bouwkosten liepen op

Hoe kunnen projecten zo verkeerd worden ingeschat? Volgens de gemeente heeft dat verschillende oorzaken. Een belangrijke: betrokken ambtenaren hebben de wekelijkse informele overleggen met de wethouders en burgemeester als officieel besluit gezien. Die besluiten zijn vervolgens niet vastgelegd en zo kwam het in de praktijk voor dat ambtenaren in een totaal andere fase verkeerden dan het college en ook de gemeenteraad.

"Dat kan niet", legt de pas aangetreden wethouder Jan Batelaan uit. "Als wethouder maak je namelijk geen keuze, dat doe je als college in zijn geheel." Collega-wethouder Jan Schipper vult aan: "En dat is dus iets wat nu duidelijk moet worden gemaakt."

Ook werd er op het moment van aanbesteding niet met de laatste cijfers gerekend, terwijl de bouwkosten in de tussentijd opliepen. De interne uren van ambtenaren werden niet begroot en moesten wel betaald worden. Ook ontbreekt er een effectieve samenwerking tussen afdelingen en schort het op bewaking. Er is volgens het onderzoek te weinig controle geweest op de projecten.

Financiële gevolgen vallen mee

Veel projecten, zoals de verkeerssituatie in Westerbork, zitten al in de afrondende fase. Toch vallen de financiële gevolgen mee. Met behulp van enkele subsidies van de provincie die de gemeente doelgericht kan aanvragen, kunnen een aantal gaten worden gedicht.

Een andere optie is om in te leveren aan kwaliteit, meldt het rapport. Bij de aanleg van het fietspad langs het Oranjekanaal wordt voorgesteld het plan te versoberen en extra geld te vragen aan de raad.

Hoe nu verder?

Wethouders Batelaan en Schipper willen zich vooral richten op de toekomst en komen daarom vanuit het college met een voorstel voor een stuurgroep. Batelaan: "We moeten letten op projectmanagement, nieuwe software ontwikkelen en indelingen veranderen. Er liggen mooie projecten en de mensen zijn erg eager. Maar pas dan kunnen we als gemeente zeggen: 'we zijn in control'". Kosten van dit verbetertraject zijn 160.000 euro.

De geluidsmuur in Spier is overigens nog niet meegenomen in het onderzoek. Volgens de gemeente Midden-Drenthe volgt die analyse later.

Tevens een verwijzing naar het artikel: 

Ambtelijke organisatie op de schop na fiasco met rotonde

in de Krant van Midden-Drenthe van journalist Hans Knijff. (woensdag 28 oktober 2020)

 

Waarom bovenstaande opgenomen in deze algemene beschouwingen?

Omdat de cultuur (zie BMC) niet deugde binnen het apparaat en portefeuillehouder en college er niets van gebakken hebben. 

De interim secretaris heeft er na het vertrek van de weggestuurde voorgangster, totaal niets van terechtgebracht en de raad werd zo veel mogelijk overal buiten gehouden. 

De nieuwe secretaris heeft de handen vol om de organisatie weer op normale leest te schoeien. Valt niet mee, want als het vertrouwen beschadigd is, is herstel dubbel moeilijk. Moet een portefeuillehouder zich niet dagelijks ook bezig houden met de oplossing van de problematiek? Als de leiding ontbreekt loopt het schip op de klippen. De gebleken incompetentie moet omgezet worden en de inhuur van externe krachten moet worden omgezet in vaste werknemers. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt moeten de secundaire arbeidsvoorwaarden er wellicht toe leiden, dat goede krachten blijven. 

Wat is er te zeggen van het personeelsverloop?   Kortom, er moet nog heel veel gebeuren en dat hier geld in moet worden geïnvesteerd is duidelijk. Maar dan moet er een plan komen, dat uitgebalanceerd uitzicht geeft op succes. Wij verwachten zo’n weloverwogen plan van de nieuwe secretaris. 

 

In het artikel van 28 oktober 2020 zeggen twee wethouders dat naar de toekomst moet worden gekeken, maar hoe trekken zij lering uit de “oude situatie”?  Zou eerst het BMC rapport niet in een debat moeten worden afgesloten? (Wij hebben hier reeds veel vaker op aangedrongen, maar kennelijk wil men dat niet!!)  Zou een inzicht in de opzet van een herstructurering niet eens met de raad besproken moeten worden? En welke invloed mag de raad hebben op portefeuillehouder, college en organisatie? Tot nu toe een voorbeeld van falend dualisme tot in de derde graad. Maar volledigheidshalve: het zijn de poppetjes die het doen.

 

OZB blz. 37 inflatiecorrectie is verhoging van 1,6 % voor de burger. Nergens staat dat een inflatiecorrectie van dit percentage ook moet worden toegepast. 

Een verhoging van 0,8 % is te overwegen, maar 1,6 wijzen wij af. Reeds veel vaker hebben wij dit als zodanig gesteld.

 (Uit cijfers blijkt dat in oktober bijvoorbeeld sprake was van 1,2 %.)

 

----------------------------------------------------

Sociaal domein. Blz. 39

Jeugdhulp en WMO stijgende tendens. Op basis van welke gegevens? 750 000,- is een forse raming.(23)

Voorbeeld praktijkondersteuner huisartsen. Graag nadere uitleg betreffende die ondersteuning, welke bezuiniging?(23 a)

Structurele stijging kosten ondersteuner, tijdelijk of vast, maar wat nog meer?(b)

Structureel maken van externe krachten. Om hoeveel FTE’s gaat dit? (c)

 

Ambtelijke organisatie.(blz.41)

Door wie is er een te groot beroep gedaan op de organisatie? (24).

“Elke tegenvaller kost gelijk extra geld.” Over welke tegenvallers hebben we het dan. Ziekte, onverwacht extra werk, gebrek aan kennis door vertrek etc.? 24 a

Komende jaren 1 miljoen nodig. Hoeveel jaren? 24 b

Strategische personeelsplanning. Klinkt goed, maar wat moeten we ons hierbij voorstellen?  24 c 

 

Onderwijshuisvesting.

Voorbereiding van beleid voor accommodaties. Meerdere malen zijn er al beleidsstukken gemaakt. Is het nodig om periodiek steeds weer energie te stoppen in deze dingen? 25

 

Eikenprocessierups   (blz 42)

Om dit voor drie jaar vast te stellen is niet realistisch. Zo lang er geen natuurlijke bestrijding komt, blijft dit bedrag van 

35 000,- euro zeker gemiddeld  van kracht. Dus niet incidenteel maar structureel. Handelen zoals het is.

 

Bomenbeheer. (blz. 45)

 Achterstand in bomenbeheer. Wat is de oorzaak van deze achterstand?  24 d.

Bomenbeheer is meer dan alleen overtollig groen verwijderen voor verkeersveiligheid. Structureel beheer door een “eigen buitendienst” lijkt ons veel beter dan het uitbesteden van plantsoenbeheer, zoals nu is waar te nemen.

Is het in eigen dienst hebben van groenverzorgers, die ook andere werkzaamheden kunnen vervullen niet veel efficiënter en goedkoper?  24 e.

Hoe is het bedrag van  475 000,- ,  c.q.  159 000,- samengesteld? 24 f.

 

Bij de beleidsindicatoren blijven wij niet stilstaan. We weten allemaal dat het BMC rapport gans andere zaken naar voren bracht. Nu zijn er mensen bezig om alles weer op poten te zetten, wat voorgangers, met alle gevolgen van dien hebben verklooid. Achterstanden op vele fronten moeten worden ingehaald en wij zijn blij met de huidige inzet. Er zijn diverse gesprekken geweest en daar putten wij vertrouwen uit.

 

De burgerzaken. (blz.55)

Het is verstandig om het bestaand beleid te continueren en geen nieuw beleid in te zetten. Zeker nu Corona zorgt voor onzekerheid en rekening moet worden gehouden met extra onkosten.

We maken even een sprong naar blz. 264. Balans etc.

Door het “opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer – investeringen, het aanwenden van voorzieningen en de financieringsbehoefte.”

 

Vraag: Hoe ziet dan een “gewone “ balans er uit? Kijkt een toezichthouder of Provincie naar beide of naar één van de twee? 27

 

Vaste Activa.

Immateriële vaste activa:  1.344. 000,- (bijdragen in bezit van derden)   Voorbeelden s.v.p.  28

Materiële vaste activa:  49.561 000,- economisch nut,  idem. 29

Investeringen met econ. nut:  20.212 000,- idem 30

Met maatschappelijk nut:  19.810 000,-  idem 31

 

Financiële vaste activa

Leningen woningbouwcorporaties:  1.309 000,- welke? 32

Deelnemingen:  144.000,- waaraan? 33

Langlopende leningen:  9.793 000,-  aan wie?  34

 

Kan het bedrag ad 120.472 000,-  totaal activa tot het vermogen worden gerekend?  35

 

Toelichting op de activa  blz. 265 , 266 . passiva 267

 

Op blz. 268 verschijnt de term “vlottende” passiva. 

Nominale waarde, bekend uit de aandelen wereld. 

 

Maar voor de lezer moet duidelijk zijn, dat er verschillende passiva‘s zijn. Blz. 264

 

Vaste activa – immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa.

Vlottende activavoorraden (waaronder bouwgronden in exploitatie) ;  kortlopende vorderingen (vorderingen op openbare lichamen-uitzettingen in ’s Rijks schatkist en overige vorderingen – waaronder de vordering op Jade van 1 miljoen?);36

Liquide middelen--- kassaldi en banksaldi

Overlopende activa—te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen (zoals?)37

 

Wat wordt er verwacht betreffende de inkomsten van de toeristenbelasting? 38  Zoals bekend mag de toeristenbelasting wat ons betreft worden afgeschaft. De argumenten hiervoor gaan wij niet herhalen.

 

 

Reeds lang noemden wij de ontsluiting (fietspadverbinding) van de zo gewaardeerde  historische Veenweg te Smilde, die als P/M post nu ook van de begroting is verdwenen en kennelijk van de baan is. Heeft nu niemand in dit college waarde gehecht aan dit zo belangrijke culturele bezit? Een klap in het gezicht van de heer Matien, die door zijn inzet dit historisch monument tot stand heeft gebracht.

Waarom moesten wij, die ons hier van begin af aan intens voor hebben ingezet, zo geschoffeerd worden?

 

Kennelijk volgt men nu het onbeleid van de vertrokken VVD wethouder Snijders?

 

Wij zullen hierover geen motie meer indienen, na te hebben  vastgesteld, dat het verspilde energie is. Reeds veel en veel vaker hebben wij dit onderwerp aan de orde gesteld, doch helaas. Kennelijk heeft het vertrek van een ambtenaar zo’n impact, dat belangrijke zaken zo in de prullenbak van de vergetelheid geraken.

Maar als verzachtende omstandigheid kan ik begrijpen, dat alle andere mislukkingen kennelijk meer aandacht behoefden, alhoewel die aandacht ook niet heeft geleid tot adequate verbeteringen.

 

Bij de vorige begrotingsbehandeling voor 2020 hadden we nog hoop, dat de uitvoering van projecten en onderzoeken met betrekking tot de ingediende moties tot iets zou leiden. Doch helaas………

 

Dan een ander onderwerp, dat niet duidelijk in de stukken staat. Dat is de vordering, die is ontstaan door het onverantwoord risico lopen met een zogenaamde onderwijsinstelling Jade. Ondanks onze uitgebreide waarschuwingen, moest het vorige college zo nodig met een instelling, die overliep van BV’s, die allemaal van dezelfde eigenaar, de heer J. Bollen,  waren en met regelmaat failliet gingen, de zaken doen. Onverantwoord laten oplopen van bedragen resulteerden in een thans dubieuze vordering van meer dan een miljoen euro. Dit, terwijl de eigenaar van Jade, beschikt over veel bezittingen en dergelijke. Opzettelijk geld van iemand anders, in dit geval onze gemeente, in bezit nemen en houden noemen wij gewoon diefstal. Ons vorig college heeft dit gedaan en is daar rechtstreeks verantwoordelijk voor. In de begroting voor 2021 wordt niets vermeld. Wie wacht op wie en wat gaat er nu gebeuren?

 

In de begroting is niets te vinden over de vervanging van de nieuwe sportaccommodaties. Waar hebben we ons dan bij de vorige algemene beschouwingen druk over gemaakt? Is er al iets uitgerekend?40

 

De wegverbinding tussen Hooghalen en Smilde verkeert al jaren in een deplorabele staat. Wordt het niet de hoogste tijd dat hier eindelijk iets aan gebeurt?41 

SLOT BESCHOUWING

Onze fractie, onze partij, heeft geen vertrouwen (meer) in dit college, dat steunt op de meerderheid in deze raad. Wij constateren, dat de “macht”, “de meerderheid” bij deze coalitie belangrijker is, dan het inschakelen van de 23 raadsleden in  totaliteit.

Een college, een coalitie van deze orde heeft ons vertrouwen niet. 

Verder kijken we naar het feit, dat ook deze begroting na vaststellen weer een absolute macht geeft aan dit college. Zolang men binnen het geraamde bedrag blijft, dat nu is aangegeven, kan men rustig doen wat men wil. Een vrijbrief dus. Maar wij vinden dat “begrote bedragen” iets anders is dan doorgerekende bedragen, begrote bedragen zijn geraamde bedragen. Daarvoor is dit een begroting in totaal en dat is iets anders dan een definitief doorgerekend en gedetailleerd bedrag. We hebben meerdere malen gezien dat zaken fout lopen, kijken we alleen maar naar de knoeipartijen van geluidscherm Spier en de rotonde van Beilen. Hoe kun je vertrouwen hebben in verantwoordelijken, die dit soort fiasco’s veroorzaken en medeverantwoordelijken ( o.a. de ambtelijke organisatie) die ogen dicht houden in plaats van op te treden, als tijdens de rit blijkt, dat ontsporing overduidelijk aan de orde is. Is dit geen overduidelijk falen van collegiaal bestuur?

 

Wij stemmen in elk geval ook niet in met deze begroting voor 2021 en wijzen deze dus af.

 

Namens de fractie van
Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,


Charles de Haas,
12 november 2020

Of bekijk de algemene beschouwing als Word document

Sociale media

Volg ons ook op Facebook en Twitter om zo nog beter op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!